Career Function International
Job Positions
Download PDF

เลขานุการบริษัทฯ

หน้าที่ความรับผิดชอบ
1. ปฎิบัติหน้าที่จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ คณะผู้บริหาร และประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ฯ
2. ทำหน้าที่จัดทำ และจัดเก็บรักษาเอกสารสำคัญของบริษัท ได้แก่ ทะเบียนกรรมการ หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายงานประจำปี รายงานการมีส่วนได้ส่วนของกรรมการและผู้ถือหุ้น
3. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับข้อกำหนดกฎเกณฑ์ต่าง ๆที่คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารควรทราบ
4. จัดอบรม/ปฐมนิเทศ ตลอดจนให้ข้อมูลที่จำเป็นต้องการปฎิบัติหน้าที่แก่กรรมการปัจจุบัน และกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่
5. จัดให้มีการประเมินผลการปฎิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท
6. สนันสนุนให้กรรมการ / ผู้บริหารได้รับความรู้ และเข้าอบรมหลักสูตรต่าง ๆที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่อง
7. ทำหน้าที่กำกับดูแลให้บริษัท และคณะกรรมการมีการปฎิบัติที่สอดคล้อง และเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนมติที่ประชุม คณะกรรมการหรือมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

รับสมัครจำนวน 1 อัตรา
ระดับเงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เพศ: หญิง/ชาย
2. ระดับการศึกษา: ปริญญาตรีขึ้นไป
3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารไม่น้อยกว่า 5 ปี
4. สามารถติดต่อสื่อสารภาษาอังกฤษได้
5. สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) ได้เป็นอย่างดี
6. มีความละเอียดรอบคอบและรับผิดชอบในการทำงาน
7. สามารถจัดการปัญหาต่างๆ ได้เป็นอย่างดี,แก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้
8. มีบุคลิคภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี
9. หากมีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ/ข้อมูลเพิ่มเติม
1. ประกันสังคม13. กีฬาสีประจำปี
2. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ14. ท่องเที่ยวประจำปี
3. ประกันชีวิตและสุขภาพกลุ่ม15. ของขวัญวันเกิด
4. เงินกู้พนักงาน16. หยุดงานวันคล้ายวันเกิด
5. เงินช่วยเหลือค่าฌาปนกิจ17. หยุดงานทำบัตรประชาชน (บัตรหมดอายุ)
6. ชุดฟอร์มพนักงาน18. ส่วนลดซื้อผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ
7. โบนัสประจำปี19. ค่าตำแหน่ง
8. เบี้ยขยัน20. ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ (ตามลักษณะงาน)
9. รางวัลพนักงานไม่ ขาด ลา มาสาย ประจำปี21. ค่าเบี้ยเลี้ยง/ค่าคอมมิชชั่น (ตามลักษณะงาน)
10. ปรับเงินเดือนประจำปี22. โทรศัพท์มือถือ/ค่าโทรศัพท์ (ตามลักษณะงาน)
11. รถรับ-ส่ง พนักงาน (ไป-กลับ ตลาดมีนบุรี)23. ตรวจสุขภาพประจำปี
12. งานเลี้ยงปีใหม่ประจำปี24. ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ (หยุดเสาร์ เว้นเสาร์)